zapati

Kde nás najdete?

V Mostě v ulici Karla Marxe č.p. 798 (bývalá mateřská škola).
popis cesty »»»

objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
objekt Krušnohorského centra pro rodinu Most
sluníčko

Projekty

Projekt SUPORT má v Akci 2 za cíl vytvořit model systémové podpory vzdělávání a reintegrace na trh práce znevýhodněné skupiny žen, pečujících o děti do 15 let věku. Podpora je zaměřena na oblast propojení neformálního a formálního vzdělávacího systému České republiky. Pro tento účel bude vytvářeno regionální rozvojové partnerství složené:

* ze vzdělávacích center, které standardně realizují středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Pro cílovou skupinu žen bude vzdělávací centrum poskytovat, mimo možnost studovat, vzdělávací podporu formou modulových kurzů v oblasti jazykové přípravy, informační a komunikační technologie, administrativy, účetnictví a přípravy na podnikání nebo samostatné výdělečnou činnost,

* z rodinných center, které budou poskytovat cílové skupině informační servis a prostorem pro realizaci všeobecné části vzdělávání, setkávání matek s dětmi a sumarizaci podnětů k průběhu projektu. V průběhu projektu budou rodinná centra prostředníkem pro komunikaci primární cílové skupiny s řídícím, koordinačním a vzdělávacím,

* poradenského centra, které zajistí individuální projednání kariérních nebo profesních ambicí žen z cílové skupiny a navrhne jim možné způsoby řešení v rámci projektu SUPORT. Poradenské centrum bude spolupracovat s úřady práce a okresními hospodářským komorami při realizaci reintegračních kurzů pro cílovou skupinu,

* koordinačního centra, které bude koordinovat činnost partnerů rozvojového partnerství na úrovni vnitřního monitoringu. V rámci projektu SUPORT bude spolupracovat s obcemi, které by mohly po skončení projektu převzít jeho úlohu. V případě pilotních ověření bude koordinační centrum zajišťovat podklady pro čerpání přímé podpory cílové skupiny,

* řídícího centra pro řízení celého rozvojového partnerství, zajištění mezinárodní spolupráce a garance za diseminaci problematiky projektu a finalizaci výstupů z projektu SUPORT.

Vzhledem k inovativnosti řešení propojení formálního a neformálního vzdělávání a hledání cest k reintegraci skupiny žen pečujících o děti do 15 let věku na trh práce proběhne v rámci projektu SUPORT pilotní ověření reintegračních kurzů a kurzů podpory všeobecného, středoškolského a bakalářského studia.

V Akci 3 bude projekt SUPORT v rámci prezentace záměrů a výsledků projektu SUPORT diseminován program Iniciativy EQUAL, problematika snižování rozdílů mezi uplatněním mužů a žen a podpora celoživotního vzdělávání umožňující reintegraci na trh práce.

Členové rozvojového partnerství PROJEKTU SUPORT

Předkladatel projektu
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Č.   V PROJEKTU
01   Obchodní akademie, Chomutov
02   Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - studijní středisko Most
03   ASISTA, s.r.o., Most
04   Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči
05   Západočeská univerzita v Plzni
06   Okresní hospodářská komora v Mostě
07   Okresní hospodářská komora v Chomutově
08   Úřad práce v Chomutově
09   Úřad práce v Mostě
10   Oblastní charita Most (Most - Osek)
11   Mania, o.s., Chomutov
12   Rodiče a děti Kadaně (RADKA), o.s., Kadaň
13   Město Chomutov
14   Město Most